🇳🇱 Kennismaken met badminton bij BC Orion

BC Orion is een vereniging door en voor leden. We hebben een gedeelde passie en dat is badminton. Graag laten we ook anderen kennis maken met badminton. Je kan altijd eerst een tijdje komen proefspelen, zodat je kan ervaren of het een sport is die bij je past.

Kom de eerste vier keer gratis spelen

Leer de basis en verbeter je techniek
Je kan meedoen met de recreantentraining op maandag van 19.00 – 20.00 uur. Hier leer je de basisslagen en train je samen met anderen voor een betere techniek en spelinzicht.

Kom op tijd voor de training
Zorg dat je klaarstaat als de training begint. De trainer kan dan gelijk bij aanvang een goede indeling maken en hoeft de training niet te onderbreken.

Vrij spelen
Na de training is er tijd en ruimte om het geleerde toe te passen tijdens het vrij spelen. Heb je al enige ervaring, dan kan je er ook voor kiezen om alleen naar het vrij spelen te komen.

Jeugdtraining
Kinderen/jeugd (18-) kunnen komen meetrainen op maandag van 17.30 – 19.00 uur. Op basis van leeftijd en vaardigheden worden de kinderen ingedeeld in een groep. We hebben verschillende groepen, elk met eigen begeleiders.

Je kan gewoon langskomen

Je mag je natuurlijk ook van te voren opgeven bij de secretaris. Bij hem kan je ook terecht voor eventuele vragen. Als je de zaal inloopt, stap op iemand af in een Orion-shirt of vraag even rond wie verantwoordelijk is.

Maak kennis als aspirant-lid
Omdat wij de zaal huren, zijn we verantwoordelijk voor de aanwezigen. Hierom vragen we je een vier-keer-formulier in te vullen, zodat we weten wie er in de zaal is. Je bent dan aspirant-lid. Hier zijn geen kosten of verplichtingen aan verbonden. Als aspirant-lid mag je vier keer gratis meedoen. Als je nog geen ervaring hebt, raden we je aan om mee te doen met de recreanten- of jeugdtraining!

Als lid kan je zo vaak komen als je wilt
Ben je net zo enthousiast over badminton als wij, dan kan je je aanmelden als lid. Je kan dan tot drie keer week komen spelen. Als lid heb je geen opkomstplicht. Kom als je zin hebt!

Neem zaalschoenen en sportkleding mee

Badminton kan behoorlijk intensief zijn, dus zorg dat je niet te dik gekleed bent. We hebben kleedkamers waar je je kan omkleden en douchen na afloop.

Een racket kan je lenen

We hebben een aantal badmintonrackets in de kist liggen. Die kan je lenen. Als je besluit lid te worden kan je het beste een eigen racket kopen. Er zijn nylon shuttles aanwezig die je kan gebruiken. De veren shuttles zijn bestemd voor de wedstrijdspelers.

Regels vrij spelen

Als de training is afgelopen en je wilt vrij spelen, is het soms nogal druk. Daarom leggen we hier de regels uit, die gelden voor iedereen, van aspirant lid tot gevorderde.

 • Trainingen en wedstrijden hebben voorrang op vrij spelen. We zorgen er altijd voor dat er een aantal vrij spelen banen beschikbaar zijn.
 • Op dubbelbanen hebben hebben dubbelteams (2 tegen 2) voorrang op enkels (1 tegen 1)
 • Als je klaar bent met een partij, ga je naar de kant, zodat anderen de mogelijkheid krijgen om te spelen.
 • Een partij bestaat uit 2 sets tot 21 punten. Als elk team een set wint, wordt een derde beslissende set gespeeld. Als het druk is en er mensen aan de kant wachten, dan eindigt de partij na 2 sets in gelijkspel, zodat de anderen ook kunnen spelen.
 • Je mag aan iedereen vragen om met jou te spelen. Wees niet verlegen! Iedereen mag jou ook vragen. Vanzelfsprekend ben je niet verplicht om te spelen.
 • Het is goed gebruik om bij dubbels in onderling overleg de teamindeling te bepalen, zodat er teams van ongeveer gelijke sterkte ontstaan. Daarbij kan een gevorderde speler aan een minder gevorderde speler worden gekoppeld.

🇬🇧 Introduction to badminton at BC Orion

BC Orion is an association by and for members. We have a shared passion and that is badminton. We like to introduce others to badminton. You can always come and play for a while first, so that you can experience whether it is a sport that suits you.

Come and play for free the first four times

Learn the basics and improve your technique
If you want, you can participate in the recreational training on Mondays from 19:00 – 20:00. Here you learn the basic strokes and train together with others to improve your technique and understanding of the game.

Arrive on time for training
Make sure you are ready when training starts. The trainer can then make a good layout right from the start and does not have to interrupt the training.

Free play
After the training there is time and space to apply what you have learned during free play. If you already have some experience, you can also choose to come to the free play alone.

Youth training
Children/youth (18-) can come and train on Mondays from 5.30 pm – 7.00 pm. The children are divided into groups based on age and skills. We have different groups, each with their own supervisors.

You can just drop by

Of course you can also register in advance with the secretary. You can contact him with any questions. When you walk into the hall, approach someone in an Orion shirt or ask around who is responsible.

Get to know us as a prospective member
Because we rent the hall, we are responsible for the attendees. For this reason, we ask you to fill in a four-times form, so that we know who is present. You are then a prospective member. There are no costs or obligations involved. As a prospective member you can participate four times for free. If you have no experience yet, we recommend that you participate in the recreational or youth training!

As a member you can come as often as you want
If you are just as enthusiastic about badminton as we are, you can sign up as a member. You can then come and play up to three times a week. As a member you are not obliged to attend. Come if you feel like it!

Bring indoor shoes and sportswear

Badminton can be quite intense, so make sure you’re not overdressed. We have changing rooms where you can change and shower afterwards.

You can borrow a racket

We have a number of badminton rackets in the box. You can borrow that. If you decide to become a member, it is best to buy your own racket. There are nylon shuttles available that you can use. The feather shuttlecocks are intended for the competition players.

Free play rules

When the training is over and you want to play freely, it is sometimes quite busy. That’s why we explain the rules here, which apply to everyone, from aspiring member to advanced player.

 • Training and competitions take precedence over free play. We always make sure there are some free play fields available.
 • On double courts, doubles teams (2 vs 2) have priority over singles (1 vs 1)
 • When you’re done with a game, move to the side so that others have an opportunity to play.
 • A game consists of 2 sets to 21 points. If each team wins a set, a third deciding set is played. If it is busy and there are people waiting on the side, the match ends in a draw after 2 sets, so that the others can play.
 • You can ask anyone to play with you. Do not be shy! Anyone can ask you too. Obviously you are not obligated to play.
 • It is good practice to determine the team division in mutual consultation, so that teams of approximately equal strength are created. An advanced player can be linked to a less advanced player.